úvodní stránka    |    kontakt    |    obchodní podmínky
Vyhledávání
Přihlášení: Registrace
Úvodní stránka    |    Košík    |    Vyhledávání

Košík

Nákup za: 0 Kč
Počet položek: 0
Počet kusů: 0
Prohlédnout košík

Reklamační řád

 

Firma KOZAP poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Firma KOZAP se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

 

Podmínky uplatňování záruky        

1.   Dodržování obvyklého způsobu užívání, obsluhy a údržby výrobků, zcela v souladu  s návodem k užití.

2.   Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při přejímce

3.   Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, pro které se výrobek stal nepouživatelným, následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

4.   Prodejce neručí za vady vzniklé přirozeným stárnutím a opotřebením, nevhodným uskladněním, neopatrnou dopravou, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

5.   Záruka se dále nevztahuje na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí (živelná pohroma) nebo vyšší mocí.

6.   Podmínkou plnění záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruční nároky

      zanikají při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.

7.   Záruční nároky se uplatňují:                                                            

       1) přímo u prodejny, kde byl výrobek zakoupen                                                           

       2) u firmy KOZAP Uh. Brod, zbraně a střelivo spol. s r.o., U kostela 134, 687 54  Bánov, tel. 

     572 646 220, 572 646 280, pokud byl výrobek zakoupen přímo u firmy KOZAP

 

Při uplatňování záruky je nutno předložit:

-         dotyčný výrobek a popis závady

-         řádně vyplněný záruční list

-         příslušný prodejní doklad

 

8.   Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

9.   Při reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění závady. Výměna výrobku nebo

       zrušení smlouvy se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

10. Zákazník prohlašuje, že závada na věci nevznikla jeho neodborným zásahem nebo  

       zaviněním, případně že závadu svou nedbalostí neumožnil.

11. Zákazník uplatňující reklamaci souhlasí s případnou úhradou přímo vynaložených nákladů

     souvisejících s vyřízením předmětné reklamace, pokud reklamace ze strany dodavatele

     nebude uznána jako oprávněná a bude následně dodavatelem zamítnuta.

12. Zákazník souhlasí s tím, že zaplatí práci při odstraňování závad věci, které nereklamoval a

        nejsou zapsány v tomto reklamačním listě, avšak jsou nutné k správnému chodu věci.

13. V případě technické závady při užití zbraně a to i včetně její případné destrukce a následné

       reklamace, je nedílnou podmínkou posouzení a uznání této reklamace předložení použité

       munice a to vystřelené i  nevystřelené.

                                                                                       

 

 

 

 

úvodní stránka    |    kontakt    |    obchodní podmínky
Powered by NextService